Viser

Läkemedel

Läkemedel - tjänster för säker och effektiv hantering

Digital Signering är viktigt med ett komplext regelverk för delegeringar och preparat.

Att säkerställa att exempelvis rätt medicin ges till rätt vårdtagare av behörig personal i rätt tid är av största vikt och måste dokumenteras enligt lag. I de flesta fall utförs detta med manuella blanketter och ofta blir det missar som i bästa fall bara resulterar i tidsödande avvikelserapporter. Med ett signeringssystem säkerställs regelverket och hanteringen av HSL och SoL insatser med dokumentation och full spårbarhet med ökad effektivitet, kvalitet och trygghet för personal, vårdtagare och anhöriga.

Öka läkemedelssäkerheten med en medicindispenser

Genom att använda en läkemedelsdispenser minskar vi risken för läkemedelsskador, bidrar till ökad effektivitet för vårdpersonalen och ökar vårdtagarens självständighet.
Läkemedelsdispenser är ett fantastiskt hjälpmedel för de vårdtagare som behöver öka följsamheten till medicineringen eller själva vill sköta sin medicinering. Genom att implementera en läkemedelsdispenser kan vårdtagare som har dosmedicin fortsätta leva ett självständigt och tryggt liv, utan att vara beroende av eller begränsade till hjälp. En läkemedelsdispenser avlastar vårdpersonalen genom att minska stressen kring medicinhantering både inom SÄBO och OBO verksamheten.