Drupal

Kundberättelser

Ekerö kommun

Ekerö kommun etablerade under våren 2018 trygghetslarm till 365 personer i ordinärt boende. Affären är gjord i partnerskap med IntraPhone som är huvudavtalspart och tillika levererar insats- och planeringssystemet i den kompletta kundleveransen.

Trygghetslarmen tillhandahålls som en komplett funktionstjänst från Viser över avtalsperioden på initialt tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.

Trygghetslarmen som placeras ut i hemmet hos kommuninvånare med beviljad insats för trygghetslarm, kommer färdigkonfigurerade från Viser och placeras enkelt ut av hemtjänstpersonalen själva. Efter att ha stoppat i strömkabeln i vägguttaget och utfört ett enkelt provlarm är installationen klar.

Trygghetslarmen rapporterar därefter in sig med jämna mellanrum för att säkerställa funktionen, vid utebliven rapportering får personalen och Viser driftcenter ett larm för vidare åtgärd.

Trygghetslarmen från brukarna hanteras direkt i personalens handenheter som själva väljer att ta larmen i lämplig ordning baserat på exempelvis prioritet eller geografisk placering. Att personalen själva ansvarar för larmhanteringen är ett mycket angenämt sätt att arbeta då teamet själva kan jämna ut arbetsbelastningen och hjälpa varandra på ett effektivt sätt.

Systemet tillhandahåller komplett historik för eventuell analys av händelser samt rapporter för att kunna mäta exempelvis inställelsetider, vårdtyngd över dygnet, etc. i syfte att bidra till det kontinuerliga förbättringsarbetet i verksamheten.

Kontaktperson på Ekerö kommun: Jane Fredriksson, 08-124 570 18
jane.fredriksson@ekero.se